Akce LIQUA

liqua-vyhrava2

Každý zákazník, který si při jednom nákupu koupí 3 liquidy LIQUA (LIQUA nebo LIQUA 4S) nebo 4pack liquidů LIQUA nebo elektronickou cigaretu LIQUA Vinci Pod Mod nebo elektronickou cigaretu Aramax Power 5000 (netýká se liquidů Aramax) získá stírací los. Každý los vyhrává!

Zákazník zakoupí výherní produkty online

- od Nás spolu s objednávkou obdrží los

- tento los setře a vyfotí spolu s účtenkou k nákupu a zašle na email: info@e-cigo.cz

- v další objednávce dostane objednávku spolu s cenou, případně si cenu může dojít vyzvednout na Naší provozovnu

 

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE LIQUA

 
Tento dokument upravuje herní podmínky soutěže pro spotřebitele značky LIQUA (dále i jen „ Soutěž"). Toto je jediný dokument, který závazně upravuje pravidla uvedeného Soutěže ve vztahu k účastníkům. Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.
Tyto podmínky mohou být pozměněny formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem Soutěže.
 
1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Valmont trading, s.r.o. IČ: 27199207 se sídlem Praha 4 - Nusle, Nuselská 142/9, PSČ 14000, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103 862 (dále jen „pořadatel").
 
2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1. Soutěž bude probíhat na celém území České Republiky od 3.2.2021 do vydání všech soutěžních losů spotřebitelům, nejpozději však do 31.4.2021 ( dále jen „ Soutěžní období")

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání Soutěže kdykoliv i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla Soutěže změnit a/nebo Soutěže zrušit.

2.3. Pro účely tohoto Soutěže zřídil pořadatel kontaktní email: liqua4s@goritchy.com

2.4. Počet losů pro celé období soutěže 25 000 kusů. Losy budou distribuovány do vybraných prodejních sítí prodávající produkty značky LIQUA po celé České republice a u vybraných online shopů. Pořadatel neručí za předčasné vyčerpání losů na jednotlivých pobočkách.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, kteří v Soutěžním období splní všechny následující podmínky (dále jen "Účastníci"):

3.1.1. V Soutěžním období nakoupit v Provozovně Pořadatele a/nebo v online shopu v rámci jednoho nákupu (jedna účtenka) kombinaci Soutěžních výrobků dle čl. 5.1 těchto pravidel, za který obdrží od prodejce stírací los.

3.1.2. Setřít los a zkontrolovat výhru ( 3 stejné symboly).

3.1.3. Uplatnit výhru okamžitě v místě obdržení výherního losu ( u obsluhy provozovny) a předat los obsluze provozovny oproti výhře, případně se řídit dalšími pokyny prodejce, od kterého Účastník Soutěžní výrobky nakoupil.

3.2. Účastník může získat i více losů v Soutěžním období a získat i více výher, vždy však pouze jeden los k jedné účtence.

3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a osoby jim blízké, jak jsou definovány § 22 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník"). Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla Soutěže v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby ze Soutěže vyloučené se hledí, jako by se Soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel Soutěže.


4. VÝHRY V SOUTĚŽE

4.1. Výhry v Soutěži jsou následující:
  • 5 000 ks antistres míčků s logem LIQUA
  • 5 000 ks slunečních brýlí s obalem LIQUA
  • 5 000 ks sportovních lahví s logem LIQUA
  • 5 000 ks batohů s logem LIQUA
  • 5 000 ks rukavic se škrabkou s logem LIQUA

4.2 Každý los vyhrává 1 kus z některé z výše uvedených cen

4.3. Výhru je účastník povinen uplatnit u obsluhy Provozovny a/nebo v případě online nákupu v online shopu, ve kterém si Účastník soutěže produkty zakoupil, a to předložením losu a účtenky/ el. faktury z nákupu. V případě, že Výhra není k dispozici, je obsluha příslušné Provozovny a/ nebo online shopu oprávněna nahradit ji výhrou obdobného charakteru dle čl. 4.1 těchto podmínek. Předání výhry bude probíhat dle pokynů obsluhy Provozovny a / nebo příslušného online shopu, u kterých byl los uplatněn (došlo k nákupu). V případě zasílání výher Pořadatel není odpovědný dle čl. 6.4.

4.4. Výhry lze získat pouze na základě stíracího losu, který obdrží Účastník od obsluhy a/ nebo online shopu při nákupu Soutěžních produktů dle těchto podmínek.

4.5. Výhry nemohou být vyměněny za hotovost. V případě, že z výhry výherci vzniká daňová povinnost, je výherce povinen dodržet veškeré daňové a legislativní požadavky spojené s obdržením výhry, jejíž hodnota by byla nad 10 000,- Kč ( např. přiznání dani z příjmu, daň z výhry apod.)

4.6. Výhry musí být uplatněny nejpozději do 31.4.2021 do 23:59.

4.7. Online shop a obsluha Provozovny jsou oprávněni požádat výherce o prokázání faktu, že je platným Účastníkem a výhercem – mj. Že dosáhl věku 18 let výše, předložení výherního losu a účtenky nákupu. Online shop a obsluha Provozovny si vyhrazují právo výlučně posoudit, zda výherce požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

4.8. V případě, nevyzvednutí výhry nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve prospěch Pořadatele. Výherci tím nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.
 
5. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY

5.1. Do Soutěže jsou zařazeny tyto produkty v těchto počtech, na základě kterých lze obdržet 1 výherní los:
  • jakékoliv 3 liquidy značky LIQUA
  • 4 pack liquidů značky LIQUA
  • 1 ks elektronické cigareta Aramax Power 5000mAh
  • 1 ks elektronické cigareta LIQUA 4S VINCI 1500mAh
(dále jen „ Soutěžní výrobky").

Aby byl výrobek Soutěžní, musí být zakoupen v Soutěžním období, jinak ho nelze uznat.


6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Konkrétní podoba výher bude stanovena Pořadatelem Soutěže a jakékoli vyobrazení na propagačních materiálech nemusí odpovídat podobě výhry.

6.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla Soutěže v celém jejím rozsahu zrušit, a to i bez udání důvodů. Změna pravidel Soutěže a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto dokumentu. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky pro předání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

6.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně výherce. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení a/nebo pozdní doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány (poštovní společnost, zaslání online shopem nebo Prodejcem a jiné doručovací způsoby).

6.5. Výhry není možné u Pořadatele reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s výhrou.

6.6. Účastí v soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly.

6.7. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách www.liqua.com/game nebo v prodejních sítích Pořadatele, ve kterých Soutěž probíhá.
 
7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. V případě, že účastník bude poskytovat Pořadateli Soutěže a/ nebo obsluze Provozovny a / nebo online shopu, kde uplatnil los osobní údaje jakožto správcům osobních údajů, v souladu se Zákonem z. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon") a evropským nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR") souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno příjmení a adresa a tel. Kontakt pro případ požadavku přepravní služby, za účelem kontaktování výherců, a to na dobu nezbytně nutnou pro vypořádání výher v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámí Pořadateli. Účastník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále má práva zejména dle § 11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže účastník zjistí nebo se bude osobních údajů domnívat, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení a požádat, aby Pořadatel bezodkladně odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, Pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li Pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu Na tento úřad se však účastník může obrátit i přímo.


V Praze dne 14.1.2021